Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

chameleon
chameleon
chameleon
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover
chameleon
7145 e5f5 390
chameleon
0031 9382 390
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
0225 4b48 390
7742 0791 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover
chameleon
5324 1890 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaAmericanlover Americanlover
chameleon
Reposted frommayamar mayamar viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
3893 39e7 390
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu. 
— Cynthia Swanson
chameleon
chameleon
chameleon
4277 27d7 390

May 27 2018

chameleon
Nie mam odwagi by się zabić, a bardzo chciałabym ją mieć...

April 28 2018

chameleon
chameleon
0113 29a1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
2273 03dd 390
chameleon
0336 92dd 390
chameleon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl