Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2019

chameleon
0499 8eaa 390
Reposted fromowca owca viamefir mefir
chameleon
Ostatnio jakoś częściej..
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viamefir mefir
chameleon
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
chameleon
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
chameleon
Zamykam laptopa, muszę odpocząć, zresetować się; szkoda, że człowiek nie ma przycisku reset albo nie może na dziesięć sekund wyłączyć się z prądu.Wszystko w nim od nowa by się poukładało i już by się przez jakiś czas nie zawieszał.
— “Pożądanie mieszka w szafie” Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
chameleon
Czy zauważyliście ? Minął 2014 2015 2016 jakby go w ogóle nie było 2017 2018 I nastał 2019. Teraz jest teraz. Ale jakoś inaczej. Coś się zmieniło. Coś nas zostawiło. Odeszło. Gdzie te wszystkie lata, pędzą jak szalone.. ? Mrugają ukradkiem, znikają.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

September 15 2018

chameleon
chameleon
chameleon
Reposted fromshakeme shakeme viaAmericanlover Americanlover
chameleon
7145 e5f5 390
chameleon
0031 9382 390
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
0225 4b48 390
7742 0791 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaAmericanlover Americanlover
chameleon
5324 1890 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaAmericanlover Americanlover
chameleon
Reposted frommayamar mayamar viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
3893 39e7 390
Reposted from0 0 viajointskurwysyn jointskurwysyn
chameleon
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu. 
— Cynthia Swanson
chameleon
chameleon
chameleon
4277 27d7 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl